Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) w wyprawach motocyklowych organizowanych przez Helios Moto Tours

Ogólne Warunki Uczestnictwa w wyprawach motocyklowych organizowanych przez Helios Moto Tours

Prosimy o dokładne przeczytanie i zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa (dalej OWU) w wyprawach motocyklowych organizowanych przez Helios Moto Tours. Zawarcie Umowy o uczestnictwo w wyprawie motocyklowej jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wypraw, których organizatorem jest Helios Moto Tours (dalej: HMT). W przypadkach wyraźnie wskazanych poszczególne zapisy odnoszą się do konkretnych wypraw motocyklowych.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem wypraw, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa jest HMT Helios Moto Tours Helios Mototrailers e.K. Dariusz Helios (posługujące się również nazwą handlową HMT), 44579 Castrop-Rauxel, DeutschlandHugostr. 19, wpis do rejestru pod numerem USt-IdNr.: DE 303985114, HRA 18164 - Amtsgericht Dortmund.

1.2. Pojęcia:

„Wyprawa motocyklowa”, zwana dalej „Wyprawą” – oznacza usługę turystyczną zgodnie z jej opisem.

„Umowa o udział w wyprawie motocyklowej”, zwana dalej „Umową” – należy przez to rozumieć umowę dotyczącą Wyprawy jako całości.

„Uczestnik” - należy przez to rozumieć każdego, kto chce zawrzeć Umowę.

„Organizator” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do

sprzedaży Wyprawy motocyklowe.

1.3. Integralną część Umowy stanowi treść niżej wymienionych dokumentów:

a) Ogólne Warunki Uczestnictwa,

b) Oferta zawierająca opis Wyprawy wybranej przez Uczestnika dostępna na stronie www.heliosmototours.com,

c) Informacje Praktyczne,

d) Polityka Prywatności

Materiały, o których mowa powyżej dostępne są na stronie www.heliosmototours.com

Podpisanie Umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z wymienionymi powyżej dokumentami i akceptacją ich postanowień.

1.4. Dane zawarte w opisie Wypraw mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem wymogu poinformowania Uczestnika o zmianie.

1.5. Organizator i Uczestnik przekazują sobie wymagane Umową informacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika. Przez „trwały nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

2. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC UCZESTNIKA

2.1. Przed zawarciem Umowy udziela się Uczestnikowi informacji o Wyprawie", tj.:

A. dotyczących głównych elementów Wyprawy, obejmujących:

* miejsce pobytu, trasę i czas trwania wyprawy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową,

* liczbę noclegów zapewnianych w trakcie wyprawy motocyklowej,

* rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony - przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,

* położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,

* liczbę i rodzaj posiłków,

* szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie Wyprawy,

* czy jakiekolwiek Wyprawy będą świadczone w grupie, oraz - jeśli to możliwe - o przybliżonej i minimalnej liczebności grupy,

* informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez Uczestnika z niektórych Wypraw będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,

* informację o dostępności Wypraw dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także -na wniosek Uczestnika - dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

B. kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie Wyprawy motocyklowej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty;

C. cenę Wyprawy motocyklowej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub - jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w Wyprawie motocyklowej - informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Uczestnik może zostać obciążony;

D. minimalną liczbę osób wymaganych, aby Wyprawa motocyklowa się odbyła;

E. termin powiadomienia Uczestnika na piśmie o ewentualnym odwołaniu Wyprawy motocyklowej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

F. informację o prawie do rozwiązania przez Uczestnika Umowy o udział w Wyprawie motocyklowej w każdym momencie przed rozpoczęciem Wyprawy motocyklowej za stosowną opłatą oraz o jej wysokości;

G. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wyprawie motocyklowej;

H. nazwę handlową i adres Organizatora, a także jego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

I. informację o ewentualnych ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez Uczestnika Umowy o udział w Wyprawie motocyklowej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

2.2. Informacje o Wyprawie zawarte są w Ofercie, w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, Informacjach Praktycznych określonymi dla każdej z Wypraw.

2.3. Wyprawy motocyklowe organizowane przez Organizatora – ze względu na ich charakter i specyfikę – nie są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

2.4. Jeżeli w chwili zawierania Umowy nie jest i nie może być ściśle określona początkowa i końcowa data wyprawy motocyklowej, to w Umowie określa się datę przybliżoną, a o dacie faktycznej Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie po jej ustaleniu.

2.5. Jeżeli w chwili zawierania Umowy nie jest znany i nie może być ściśle określony czas wyjazdu i powrotu z Wyprawy motocyklowej to w Umowie określa się czas przybliżony, zaś o faktycznym czasie wyjazdu i powrotu Uczestnik zostanie powiadomiony na trwałym nośniku niezwłocznie po jego ustaleniu.

2.6. Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych znajdują się w Informacjach Praktycznych.

2.7. Do udziału w Wyprawach motocyklowych wystarczy ogólnie dobry stan zdrowia, pozwalający na pokonanie trasy dziennej oznaczonej w Wyprawie motocyklowej w warunkach offroad-owych.

2.8. Wyprawy motocyklowe Organizatora przeznaczone są dla Uczestników pełnoletnich, która ma ukończone 26 lat.

3. ZAWARCIE UMOWY O ORGANIZACJĘ WYPRAWY MOTOCYKLOWEJ, PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Stronami Umowy o organizację Wyprawy motocyklowej są Organizator i Uczestnik.

3.2. Rezerwacja Wyprawy dokonuje się poprzez przesłanie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Dokonana przez Uczestnika rezerwacja udziału w Wyprawie motocyklowej traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy. Właściwa Umowa zawierana jest z chwila potwierdzenia przez Organizatora udziału w Wyprawie motocyklowej oraz po dokonaniu przez Uczestnika przedpłaty lub całości ceny Wyprawy, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 4.4 i 4.5 OWU.

3.3. Przesłanie formularza rezerwacyjnego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych dla realizacji Umowy.

3.4. Formularz zgłoszeniowy może dotyczyć jednej lub dwóch osób. Osoba dokonująca rezerwacji, wymieniona w formularzu rezerwacyjnym, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty z tytułu uczestnictwa w Wyprawie za wszystkie osoby wymienione w formularzu zgłoszeniowym. Osoba ta jest także odpowiedzialna za poinformowanie drugiej osoby o wszystkich szczegółach Wyprawy. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat, z zastrzeżeniem postanowień 2.8. OWU.

3.5. Uczestnik po wysłaniu formularza rezerwacyjnego otrzymuje przez system automatycznego powiadomienia potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

3.6. W ciągu maksymalnie 5 dni roboczych wraz z przyjęciem zgłoszenia Uczestnik otrzyma zwrotną informację mailową dotyczącą: łącznej ceny Wyprawy, warunków płatności za Wyprawę, w tym kwotę lub procentowy udział przedpłaty i termin jej wniesienia, termin zapłaty całej ceny Wyprawy, a także sposób dokonania wpłaty oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa.

3.7. Rodzaj i zakres świadczeń w ramach wyprawy motocyklowej określany jest w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej www.heliosmototours.com Przed zawarciem umowy HMT zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie danych zawartych na tej stronie.

3.8. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w wyprawie motocyklowej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi, jeśli to niezbędne do prawidłowego wykonania świadczenia. Uczestnik jest zobowiązany – zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Umową – do posiadania powyższych dokumentów.

4. CENA I WARUNKI ZAPŁATY

4.1. Uczestnik zobowiązuje się do dokonywania opłat z tytułu zakupu Wyprawy motocyklowej w ustalonych w Umowie terminach i wysokościach. Brak płatności którejkolwiek z rat może upoważnić Organizatora do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Uczestnik ma również obowiązek zapłacić kwotę stanowiącą równowartość rzeczywistych i udowodnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wykonanymi przygotowaniami do zrealizowania Wyprawy motocyklowej, określonych w pkt. 8.3. OWU.

4.2. Cena wyprawy wyrażona jest w euro.

4.3. Cena określona w Umowie jest ceną stałą i nie podlega zmianom, zgodnie z art. 45 Ustawy.

4.4. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić cenę wyprawy w wysokości określonej w Umowie. Cena jest ceną brutto.

4.5. W dniu podpisania umowy Uczestnik dokonuje przedpłaty w wysokości 30% wartości wyprawy chyba, że umowa stanowi inaczej.

4.6. Wpłaty pozostałej kwoty Uczestnik dokonuje najpóźniej w terminach:

a) 14 dni przed datą rozpoczęcia wyprawy w przypadku wypraw krajowych – chyba, że umowa stanowi inaczej;

b) 30 dni przed datą rozpoczęcia wyprawy w przypadku wypraw zagranicznych – chyba, że umowa stanowi inaczej.

4.7. Na cenę składają się elementy wskazane w ofercie zawierającej opis Wyprawy znajdującej się na stronie www.heliosmototours.com w sekcji każdej z Wypraw.

4.8. W przypadku niewywiązania się przez Uczestnika z obowiązków wynikających z punktów 4.5 i 4.6. HMT zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconej Wyprawy, po uprzednim wezwaniu Uczestnika do zapłaty. Brak uregulowania kwoty, pomimo wezwania, oznacza odstąpienie Uczestnika od Umowy. W takim przypadku HMT obciąża Uczestnika kosztami rezygnacji z Wyprawy na zasadach i w wysokości określonych w punkcie

8.3. OWU.

4.9. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ceny Wyprawy motocyklowej zawarte są w Ofercie znajdującej się na stronie www.heliosmototours.com

4.10. Dopuszczalną formą zapłaty za Wyprawę motocyklową jest przelew elektroniczny lub przelew tradycyjny.

4.11. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny Wyprawy motocyklowej po zawarciu Umowy w przypadku zmian kosztów paliwa, opłat i podatków, opłat lotniskowych lub portowych, kursów walut mających znaczenie dla Wyprawy motocyklowej z zastrzeżeniem, że cena Wyprawy motocyklowej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia wyprawy motocyklowej.

5. ZMIANA UMOWY

5.1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności powodujących konieczność zmiany istotnych warunków Umowy poinformuje on niezwłocznie Uczestnika przed rozpoczęciem Wyprawy o treści tych zmian. Uczestnik po otrzymaniu takiej informacji od Organizatora obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od zawartej Umowy, za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Uczestnik, który wyraził zgodę na zmianę warunków Umowy nie ma prawa do odszkodowania, ani zadośćuczynienia z tego tytułu.

5.2. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie Wyprawy, w tym w szczególności trasy przejazdu, przed lub w trakcie jej trwania, jeżeli z przyczyn obiektywnych lub bezpieczeństwa nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego planu. Zmiany takie nie są uważane za nienależyte wykonanie Umowy przez Organizatora. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie ceny Wyprawy, odstąpienie od Umowy, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

6. SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DLA UCZESTNIKA Z UWAGI NA CHARAKTER WYPRAW MOTOCYKLOWYCH ORGANIZATORA

6.1. Datą rozpoczęcia i zakończenia wyprawy jest data określona w Ofercie i Umowie.

6.2. W dacie rozpoczęcia wyprawy Uczestnik jest zobowiązany do przybycia na własny koszt i ryzyko w miejsce rozpoczęcia wyprawy wskazane przez Organizatora w Ofercie i Umowie.

6.3. Dzień rozpoczęcia i zakończenia Wyprawy przewidziany jest na transport, a nie rzeczywistą realizację zaplanowanej trasy przejazdu motocyklowego.

6.4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wymaganego wyposażenia, opisanego w Informacjach Praktycznych Wyprawy motocyklowej. Brak takiego wyposażenia może stanowić podstawę do odmowy zabrania Uczestnika w trasę wyprawy motocyklowej.

6.5. Uczestników Wyprawy prowadzi na trasie przewodnik z ramienia Organizatora. Przewodnik ma prawo zbadania stanu trzeźwości Uczestników.

6.6. W trakcie Wyprawy przewodnik przeprowadza odprawy codzienne, podczas których informuje o trasie dziennej Wyprawy, jej długości i czasie trwania oraz miejscu zbiórki i noclegu.

6.7. Na trasie Wyprawy Uczestnicy poruszają się zwartą grupą. Uczestnicy nie mogą poruszać się po trasie samodzielnie, lub oddalać się od grupy. W przypadku zaistnienia jednego z przypadków, o których mowa w zdaniu poprzednim Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia i szkody (materialne i na osobie) powstałe w takim czasie. Przewodnik może wyrazić na oddalenie się grupy co najmniej dwóch osób w przypadku podpisania przez takich Uczestników, iż realizują taki odcinek trasy na własna odpowiedzialność.

6.8. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa w punktach zbiórki w czasie i miejscu określonym podczas codziennej odprawy.

6.9. Uczestnik jest zobowiązany poinformować przewodnika o zaistniałych problemach na trasie, w szczególności o trudnościach z pokonaniem danego odcinka trasy.

6.10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania na trasie Wyprawy przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.

6.11. Samochód serwisowy porusza się na początku lub na końcu kolumny grupy.

6.12. Wyjazdy w regiony świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarno-higienicznych wymaga zastosowania odpowiednio dobranej profilaktyki, w tym szczególności dokonania obowiązkowych i/lub zalecanych szczepień. Zaleca się zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i zalecanej profilaktyki na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub podobnych na szczeblu krajowym.

6.13. Nie zaleca się udziału w Wyprawach motocyklowych Organizatora, jeśli istnieją przeciwskazania lekarskie do jej do odbycia przez Uczestnika ze względu na jej charakter (wyprawa motocyklowa off-road lub on-road). W przypadku, gdy Uczestnik weźmie udział w takiej Wyprawie motocyklowej, pomimo przeciwskazań lekarskich, Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki z tego tytułu.

6.14. Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się szczegółowo z Informacjami Praktycznymi dotyczącymi każdej wyprawy, dostępnymi na stronie www.heliosmototours.com

7. INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PASZPORTOWYCH I WIZOWYCH

7.1. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o obowiązujących przepisach paszportowych oraz wizowych na wybranej trasie podróży.

7.2. Uczestnik wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej musi posiadać ważny stały paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne: nieprzyznanie Uczestnikowi wizy przez placówki konsularne państw, do których obowiązuje ruch wizowy, za zatrzymanie jego paszportu oraz za odmowę zgody na wjazd przez służby graniczne państw, w których ostateczną decyzję o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe służby imigracyjne lub celne, a także za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną wizy, o której mowa powyżej chyba, że opóźnienie to można przypisać Organizatorowi.

8. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYPRAWIE MOTOCYKLOWEJ Z INICJATYWY UCZESTNIKA

8.1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy (zrezygnować z udziału w Wyprawie motocyklowej) w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy Uczestnik winien złożyć w formie pisemnej.

8.2. Za odstąpienie od Umowy uważane jest także brak stawiennictwa w miejscu i dacie ustalonym jako rozpoczęcie wyprawy określonym w Ofercie i Informacjach Praktycznych oraz Umowie. W takim przypadku postanowienia punktu 8.3 – 8.5 stosuje się odpowiednio. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia przejazdu do miejsca rozpoczęcia Wyprawy, w celu umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w Wyprawie.

8.3. W razie odstąpienia od Umowy (rezygnacji), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz HMT opłaty, która odpowiada cenie Wyprawy motocyklowej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych Wypraw motocyklowych, nie mniej jednak niż opłata stała za rezygnację w wysokości:

a) przy rezygnacji do 40 dni przed wyjazdem - 10% ceny Wyprawy;

b) przy rezygnacji od 39 do 21 dni przed wyjazdem - 30% ceny Wyprawy;

c) przy rezygnacji od 20 do 10 dni przed wyjazdem - 50% ceny Wyprawy;

d) przy rezygnacji od 9 do 0 dni przed wyjazdem - 90% ceny Wyprawy.

8.4. Do wyliczenia ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie zakończenia wyjazdu i rozliczeniu kosztów Wyprawy, z której Uczestnik nie skorzystał.

8.5. Organizator w terminie nie później niż 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Uczestnikowi zapłaconej kwoty za Wyprawę motocyklową pomniejszoną o opłatę za odstąpienie zgodnie z warunkami określonymi w pkt.

8.3. OWU. Wypłata środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na piśmie.

8.6. Uczestnik może odstąpić od Umowy o udział w wyprawie motocyklowej przed rozpoczęciem Wyprawy motocyklowej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Wyprawy motocyklowej lub przewóz Uczestników do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Wyprawy motocyklowej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

9. ODWOŁANIE WYPRAWY MOTOCYKLOWEJ PRZEZ ORGANIZATORA

9.1. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu Wyprawy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

a) nie osiągnie zakładanego minimum grupy (zakładana ilość uczestników wskazana w umowie lub Informacjach Praktycznych) i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu Umowy nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Wyprawy;

b) wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, którym strony nie mogły zapobiec, ani przewidzieć ich przyczyn, wystąpienia oraz skutków i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Wyprawy. Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wszystkich wpłat dokonanych z tytułu Umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.

10. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ

10.1. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Wyprawie motocyklowej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków z Umowy jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wyprawy motocyklowej uważa się za złożone w rozsądnym terminie.

10.2. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, wynikających z Umowy, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wskazać je Uczestnikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia uprawnień z Umowy.

10.3. Za nieuiszczoną część ceny Wyprawy motocyklowej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika uczestniczącego w Wyprawie motocyklowej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

11.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług objętych Umową.

11.2. Organizator, w związku z organizacją Wyprawy, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a) Braku możliwości zorganizowania Wyprawy lub jej skrócenia wskutek wystąpienia siły wyższej lub wystąpienia innej okoliczności za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa;

b) Braku możliwości uczestniczenia w Wyprawie przez uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym w przypadku pozostawania w stanie nietrzeźwości, uszkodzeniem motocykla, stanem zdrowia uniemożliwiającym dalsze odbywanie Wyprawy, nieodpowiednim przygotowaniem kondycyjnym i technicznym oraz braku wystarczających umiejętności;

c) Skutków naruszenia przez Uczestnika OWU;

d) Zmiany trasy ze względów określonych w OWU;

e) Doznanych przez Uczestnika szkód na osobie i mieniu

f) Utraconych korzyści.

11.3. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie o stwierdzeniu jakiejkolwiek niezgodnościz Umową w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:

a) winę za niezgodność ponosi Uczestnik;

b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług motocyklowych objętych

Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

11.4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas Wyprawy. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika ubezpieczenia zapewniającego opiekę medyczną, transport medyczny w razie zachorowania, urazu lub śmierci oraz wystąpienia innych szkód na osobie i mieniu.

11.5. W przypadkach, w którym Uczestnikowi należy się odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania Umowy Organizator ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora, do dwukrotności ceny Wyprawy motocyklowej względem każdego Uczestnika. Ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

11.6. W przypadku, gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, Organizator udziela Uczestnikowi odpowiedniej pomocy. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy w szczególności, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

11.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe dla Uczestnika z faktu niezgłoszenia się w terminie na miejsce zbiórki bądź zatrzymania przez krajowe czy zagraniczne służby graniczne, celne, policję lub inne władze. W powyższych przypadkach Organizator rozliczy dokonane przez Uczestnika wpłaty według punktu 8.2 OWU.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

12.1. Uczestnik jest zobowiązany do:

a) Uczestnictwa w Wyprawie w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju;

b) Przestrzegania zasad określonych w OWU;

c) Przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju;

d) Rzetelnego zapoznania się z Informacjami Praktycznymi rezerwowanej Wyprawy;

e) Przestrzeganiem wytycznych i poleceń pilota Wyprawy;

f) Poddaniu się badaniu alkomatem na żądanie pilota Wyprawy.

12.2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w krajach tranzytowych i w kraju docelowym, jak również zaleceń pilota wycieczki.

12.3. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia i inne szkody powstałe z winy Uczestnika w trakcie trwania Wyprawy motocyklowej odpowiedzialność (prawną, finansową, odszkodowawczą) ponosi Uczestnik.

12.4. Uczestnik oświadcza, że na dzień podpisywania Umowy nie istnieją żadne przeszkody medyczne do uczestnictwa w Wyprawie.

12.5. W przypadku korzystania z usługi wynajmu motocykla Uczestnik jest obowiązany do dbania o sprzęt i jego właściwe zabezpieczenie oraz przestrzegania Ogólnych Warunków Najmu motocykla.

12.6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów umożliwiających potwierdzenie jego tożsamości, a także prawo jazdy i dokumenty motocykla.

12.7. W trakcie realizowania trasy wyprawy Uczestnik nie może spożywać alkoholu, jak też winien powstrzymać się do zażywania środków odurzających.

12.8. Uczestnik wyprawy powinien stawić się w ustalonym miejscu i godzinie zbiórki, przestrzegać punktualności i informować każdorazowo o zamiarze oddalenia się od grupy.

12.9. Organizator wskazuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że trasa Wyprawy może przebiegać przez miejsca trudne, a w trakcie Wyprawy mogą wystąpić ekstremalne warunki pogodowe: silny wiatr, wysoka lub niska temperatura, opady deszczu.

12.10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że realna ocena własnych umiejętności i kondycji, dokonana osobiście przez Uczestnika, jest podstawowym warunkiem sprawnej organizacji Wyprawy oraz bezpieczeństwa Uczestnika.

12.11. Pilotowi Wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Wyprawie w przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik nie stosuje się do postanowień i istotnych zaleceń określonych w OWU, w szczególności w przypadku pozostawania przez Uczestnika w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym na jazdę motocyklem; nie posiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego zarówno osób, jak i sprzętu do udziału w wyprawie; spowodowania niebezpiecznego zachowania na drodze zagrażającemu życiu i zdrowiu pozostałych Uczestników ruchu drogowego.

12.12. W przypadku wykluczenia z Wyprawy Organizator nie zapewnia pomocy w transporcie osób, rzeczy oraz sprzętu do kolejnego punktu Wyprawy zgodnie z planem oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia Wyprawy.

12.13. W przypadku wykluczenia Uczestnika z przyczyn innych, niż pozostawanie w stanie nietrzeźwości, Organizator pomoże, w miarę posiadanych możliwości, przetransportować osoby, rzeczy oraz sprzęt Uczestnika do kolejnego punktu Wyprawy zgodnie z planem trfasy, bądź miejsca rozpoczęcia lub zakończenia Wyprawy.

13. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest HMT Helios Moto Tours Helios Mototrailers e.K. Dariusz Helios

13.2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Umowy i będą udostępniane innym odbiorcom takim jak np.: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, pilotowi grupy w celu realizacji zawartej Umowy. Podpisując Umowę Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach.

13.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Umowa.

13.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie Umowy.

13.5. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

13.6. W zależności od kierunku podróży, w celu niezbędnym do realizacji Umowy, dane osobowe mogą być przetwarzane przez odbiorców danych w Państwach Trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Informacje czy dany kraj zapewnia skuteczną ochronę, można uzyskać bezpośrednio u Administratora.

13.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

13.8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jak również ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego (lub osób w imieniu których działa) danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia. Wyrażenie zgód ma charakter dobrowolny, ale będzie niezbędne do realizacji określonych w nich celów.

14. REKLAMACJE

14.1. Jeżeli w trakcie Wyprawy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przewodnika (pilota) oraz Organizatora. Uczestnikowi przysługuje również prawo do złożenia reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia Wyprawy, której reklamacja dotyczy. Reklamację złożyć można pisemnie na adres Organizatora, przekazać pismo reklamacyjne pilotowi (przewodnikowi) Wyprawy lub wysłać ją na email: info@heliosmototours.com

14.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

14.3. Pilot wycieczki nie jest uprawniony do uznawania roszczeń Uczestnika.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sądy powszechne właściwe miejscowo.

15.2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

15.3. Uczestnik może zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów powołanych w OWU, na stronie internetowej www.sejm.gov.pl.

15.4. Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

HMT Helios Moto Tours
Helios Mototrailers e.K.

Dariusz Helios
44579 Castrop-Rauxel, Deutschland
Hugostr. 19

Steueridentifikation
USt-IdNr.: DE 303985114
HRA 18164 - Amtsgericht Dortmund