Ogólne Warunki Najmu Motocykli (O.W.N.) HMT Helios Moto Tours

Ogólne Warunki Najmu Motocykli (O.W.N.) HMT Helios Moto Tours

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu pojazdów motocyklowych (zwane dalej: OWN) określają szczegółowe warunki umowy najmu pojazdu (dalej: Umowa).

2. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów (jeśli zostały ustanowione), odmienne od postanowień zawartych w OWN, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami OWN.

3. Ilekroć w Umowie występują inne niż wymienione w ust. I i II OWU terminy pisane wielką literą mają one znaczenie nadane w ustępie Umowy, w którym pojawiają się one po raz pierwszy.

II. DEFINICJE

1. Wynajmujący – HMT Helios Moto Tours, Helios Mototrailers e.K. Dariusz Helios, 44579 Castrop-Rauxel, Deutschland, Hugostr. 19

2. Najemca – osoba wynajmująca Pojazd od Wynajmującego;

3. Kierowca – osoba(y) określona(e) w Umowie wskazana(e) przez Najemcę, upoważniona(e) do korzystania z Pojazdu na czas Umowy;

4. Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;

5. Pojazd – pojazd będący przedmiotem świadczenia najmu, o numerze rejestracyjnym wskazanym w Umowie.

III. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU

1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.

2. Kierowca musi posiadać i udokumentować uprawnienia do kierowania Pojazdem.

3. Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy będącego osobą fizyczną wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch ze wskazanych dokumentów: prawo jazdy, dowód osobisty, paszport.

4. Jeżeli Najemcą jest osoba prawna wymagane jest dołączenie do Umowy potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów rejestrowych tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie reprezentanta podmiotu.

5. Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego używanie przez Kierowcę spoczywa na Najemcy.

6. Odpowiedzialność kierowcy za szkody w Pojeździe strony wywodzą z art. 668 § 1 k.c.

7. Wynajmujący po zawarciu Umowy przekazuje Najemcy do używania Pojazd na czas określony w Umowie.

8. Wynajmujący udostępnia pojazd do oględzin przed najmem. Najemca ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu i we własnym zakresie ocenić zdolność pojazdu do poruszania się. Najemca porusza się pojazdem wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostanie Protokół Zdawczy, który określa stan Pojazdu w chwili przekazywania go Najemcy. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w jego instrukcji obsługi, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad),

c) pozostawianie pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach monitorowanych (dotyczy motocykli). W przypadku kradzieży pojazdu z miejsca nie strzeżonego Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za skradziony pojazd. Nie dotyczy powyższe konieczności zaparkowania albo zatrzymania pojazdu z przyczyn ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

d) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności tankowanie pojazdu właściwym paliwem, sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, sprawdzenie oraz uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,

e) kontroli sprawności świateł oraz wymiany żarówek,

f) kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,

g) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

10. Pojazd nie może być podnajmowany, użyczany, jak i oddany w posiadanie, czy też dzierżenie, jakimkolwiek osobom trzecim.

11. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doskonalenia jazdy.

12. Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Polski. Zasada ta nie dotyczy najmu Pojazdu w celu uczestnictwa w zorganizowanej przez Wynajmującego wyprawie motocyklowej. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami Europejskimi oraz w Rosji, byłych republikach ZSRR, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Rumuni, Serbii, Turcji.

13. Zabronione jest dokonywania przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego.

14. W razie awarii Pojazdu Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu bezwzględnie nie wolno z niego korzystać. Wynajmujący wówczas oddaje do używania sprawny pojazd zastępczy albo w przypadku braku takiej możliwości zwraca wynagrodzenie Najemcy za niewykorzystany okres najmu.

15. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca i Kierowca solidarnie.

16. Zabronione jest holowanie innych pojazdów, przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

17. Najemca wyraża zgodę do udostępnienia jego danych organom bezpieczeństwa. Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy lub kontroli Pojazdu.

18. Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania najmu Pojazdu.

19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe, a także za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy też jego wyposażenia.

20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane awarią pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi pojazdu, w tym niezachowania zasad pkt. III.10 OWU, eksploatacji Pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłową technikę jazdy pojazdem lub niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Najemca odpowiada za powyższe również w przypadku naruszenia pkt. III.10 OWU.

IV. WYNAGRODZENIE ZA NAJEM I KAUCJA

1. Wynagrodzenie za wynajem pojazdu dokonywane jest według zasad określonych w regulaminie wyprawy, dla którego wynajem będzie realizowany.

2. Przy zawarciu Umowy Wynajmujący wymaga od Najemcy wpłaty kaucji w wysokości: BMW R1250 GS, BMW R1200 GS, BMW F 850 GS - 500 euro,

3. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i przeznaczona jest na rekompensatę szkody Najemcy powstałej w okolicznościach wymienionych w pkt VI. 2 OWU.

4. Kaucja może być wpłacona w następujących formach:

a) gotówką,

b) przelewem na konto,

5. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona Najemcy w terminie

3 dni od daty zwrotu Pojazdu w formie, w jakiej została wpłacona.

6. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości Kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej

30 dni od daty zwrotu pojazdu.

V. ZWROT POJAZDU

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w terminie określonym Umową, w stanie technicznym jak w chwili wydania Najemcy, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, z przekazanym wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Umowie postanowiły inaczej.

2. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.

3. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia. Zwrot pieniędzy nie jest również dokonywany za większy stan paliwa niż określony protokole zdawczym.

5. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy. Pkt III.8 OWU stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu Pojazdu, w szczególności gdy Pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym Wynajmujący sporządzi Protokół Odbiorczy samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego w dacie nieprawidłowego zwrotu Pojazdu.

7. Wynajmujący ma prawo do wykonania szczegółowych oględzin w autoryzowanym serwisie BMW celem weryfikacji ewentualnych uszkodzeń ukrytych, powstałych w trakcie używania pojazdu przez Najemcę/Kierowcę (czyli niewidocznych w trakcie oględzin opisanych w pkt. 5) Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony najemcy w terminie do 30 dni od daty zdania motocykla pocztą elektroniczną. Wynajmujący wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych napraw.

VI. USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wypożyczenia.

2. Pojazd posiada ubezpieczenie AC/OC/NNW. Najemca/Kierowca odpowiada za szkody:

a) powstałe w czasie, gdy Użytkownik był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) powstałe podczas jazdy przekraczającej dopuszczalną prędkość,

c) powstałe podczas naruszenia przepisów drogowych,

d) zawinionej lub wynikającej z rażącej niedbałości, utraty kluczyków lub dokumentów pojazdu.

3. Najemca odpowiada również materialnie za zawinione przez Niego ( w tym wynikające z rażącego niedbalstwa) uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenie karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb w cenach naprawy w autoryzowanej stacji serwisowej.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zawinionego działania (w tym rażącego niedbalstwa), jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas wynajmu. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu).

5. W każdym przypadku kolizji drogowej albo wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy

OC. Zwolnienie Najemcy z odpowiedzialności za zdarzenie musi być potwierdzone winą sprawcy i dokonane przez Policję.

6. W przypadku kolizji drogowej / wypadku Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkodzenie.

7. W przypadku niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) o tym zdarzeniu Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za koszty wynikające z zawinionego/wynikającego z niedbalstwa nieprzekazania tejże informacji.

8. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24 godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty Pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego Pojazdu.

9. W przypadku zawinionej przez Najemcę (w tym wynikającej z rażącego niedbalstwa) utraty / kradzieży Pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWN mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentacji Wynajmującego w celach wykonania Umowy najmu. W przypadku niewywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów dane personalne Najemcy mogą być przekazane do stosownych biur informacji gospodarczej.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
info@heliosmototours.com

HMT Helios Moto Tours
Helios Mototrailers e.K.

Dariusz Helios
44579 Castrop-Rauxel, Deutschland
Hugostr. 19

Steueridentifikation
USt-IdNr.: DE 303985114
HRA 18164 - Amtsgericht Dortmund